Biznes / Finanse

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Źródła finansowania przedsiębiorstw
Źródła finansowania przedsiębiorstw

Utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku wymaga stabilnej sytuacji finansowej. Ogromne podatki, inflacja, coraz większe obciążenia na składki społeczne podnoszą koszty działalności. Dlatego ciekawą opcją dla przedsiębiorcy jest korzystanie z dodatkowych źródeł finansowania biznesu. Dzielą się one  na zewnętrzne i wewnętrzne.

Wewnętrzne i zewnętrzne źródła kapitału firm

Każde przedsiębiorstwo wymaga nakładów kapitałowych, żeby właściwie funkcjonować i rozwijać się i umacniać swoją pozycję na rynku. Podstawą rozwoju podmiotu gospodarczego jest  prawidłowe określenie rodzaju i wartości kapitału. Finansowanie własne to środki właściciela firmy inwestowane w działalność przy jej zakładaniu oraz zgromadzone przez firmę w trakcie  prowadzenia firmy. Z kolei zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć jako kapitał pozyskany z otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo. Źródłem finansowania wewnętrznego są m.in.: odpisy amortyzacyjne i faktoring. Zewnętrze źródła finansowania przedsiębiorstw to kapitał zaczerpnięty od innych przedsiębiorstw, np.: banków, inwestorów indywidualnych, akcje, obligacje oraz różnego rodzaju dotacje krajowe lub europejskie.

Amortyzacja i faktoring

Amortyzacja zmniejszenie wartości dobra trwałego w określonym czasie na skutek jego użytkowania.  Rzeczy (środki trwałe), z których korzystają pracownicy firmy, z biegiem czasu tracą na swojej wartości. Odpisy amortyzacyjne ułatwiają kontrolę nad jakością firmowego sprzętu. Celem odpisu amortyzacyjnego jest zastąpienie zużytego sprzętu nowym, po zakończeniu fizycznego i ekonomicznego zużycia elementów trwałych. Innym rozwiązaniem godnym polecania, które zapewnia płynność finansową, jest faktoring. Jest to usługa finansowa polegająca na  wykupie przez faktora (może to być bank lub wyspecjalizowana firma świadcząca usługę faktoringu) nieprzeterminowanych wierzytelności, które są  potwierdzone  fakturami za świadczone usługi lub sprzedaż towarów od przedsiębiorcy (faktoranta).  Przedsiębiorca uzyskuje pieniądze w krótkim terminie po wystawieniu faktury. Nie ma w tym przypadku znaczenia faktyczny termin jej płatności.

Zalety faktoringu

Faktoring przeznaczony jest dla firm, które wystawiają  faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca nie zamraża  swoich finansów do momentu spłaty faktury przez kontrahenta, a od razu dostaje te pieniądze od faktora. Kontrahent rozlicza się z faktorem.  Podstawową zaletą faktoringu jest przeniesienie ryzyka niezapłacenia faktury przez kontrahenta na faktora i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki faktoringowi wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstw.