Biznes / Finanse

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc pracy
Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc pracy

O bezpieczeństwo w miejscu pracy powinni zadbać wszyscy pracujący w danym miejscu. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego to wspólny obowiązek.  Przepisy prawne nakładają na pracodawcę obowiązek tworzenia miejsc pracy zgodnie z wymogami BHP. Warunki pracy są bardzo ważne z punktu widzenia zdrowia pracowników i działalności firmy. Każdy wypadek, czy nieprawidłowość w tym zakresie może oznaczać przestrój lub kary finansowe.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp wynikające z Kodeksu Pracy

Najważniejszym zadaniem pracodawcy jest zapewnienie przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Może w tym celu wynająć firmę zewnętrzną, np.: bhp Opole lub zatrudnić specjalistów w tym zakresie i stworzyć osobny dział. Pracodawca po zasięgnięciu opinii fachowców na temat uchybień, takich jak: bhp Opole wydaje polecenia usunięcia niedociągnięć w tym zakresie oraz kontroluje ich wykonanie. Konieczne jest opracowanie standardów bhp w zakładzie pracy i to we wszystkich przejawach funkcjonowania pracowników, nawet w kwestii higieny osobistej. Pracodawca zapewnia pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby  pracowników. Ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które mają chronić przed działaniem czynników niebezpiecznych dla zdrowia oraz odzież roboczą, buty i środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Organizacja szkolenia bhp

Bezpieczeństwo w pracy to kluczowa sprawa dla całego zakładu.  Aby wszystkie działania  w tym zakresie były skuteczne, pracownicy muszą przechodzić regularne szkolenia.  Ich organizacja i zadbanie o ich najwyższą jakość to kolejny obowiązek pracodawcy. Przedsiębiorcy często korzystają usług wyspecjalizowanych firm takich jak: szkolenia bhp Opole. Zgodnie z przepisami prawa nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie zaliczyła szkolenia z bhp. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia szkoleń bhp, które odbywają w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik ma płacone za dzień szkolenia tak jak za zwykłą dniówkę.  W tym czasie jest w pracy, choć nie wykonuje swoich głównych obowiązków, tylko uczestniczy w szkoleniu.

Dokumentowanie ryzyka zawodowego

Wdrażanie przepisów bhp w zakładzie pracy jest niezwykle ważne niezależnie od rodzaju działalności firmy. W sytuacji, kiedy w danej firmie występuje sporo warunków szkodliwych, np.: niebezpieczne substancje, pracodawca powinien mieć stałych specjalistów z zakresu bhp i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Profilaktyczne działania pomoże zaplanować bhp Opole.

 Obowiązkiem pracodawcy poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Przedsiębiorca na swój  koszt przeprowadza badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, a o ich wynikach informuje pracowników. Osobom pracującym w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnia posiłek regeneracyjny i napoje.